« Back to Record

Record Citations

APA Citation

การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง สมุนไพรไทย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช, สมาคมสมุนไพรแห่งประเทศไทย, & สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (2540). รายงานการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง สมุนไพรไทย: เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี 23-25 มกราคม 2540 ณ โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส จังหวัดขอนก่น. กรุงเทพฯ: บุญศิริการพิมพ์.

MLA Citation

การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง สมุนไพรไทย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช, สมาคมสมุนไพรแห่งประเทศไทย, and สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. รายงานการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง สมุนไพรไทย: เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี 23-25 มกราคม 2540 ณ โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส จังหวัดขอนก่น. กรุงเทพฯ: บุญศิริการพิมพ์, 2540.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.