รายงานการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง สมุนไพรไทย :

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี 23-25 มกราคม 2540 ณ โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส จังหวัดขอนก่น /

โดย คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สมาคมสมุนไพรแห่งประเทศไทย

Other Authors: การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง สมุนไพรไทย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช, สมาคมสมุนไพรแห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บุญศิริการพิมพ์, 2540
Subjects: สมุนไพร -- ไทย -- การประชุม
สมุนไพร -- ไทย -- วิจัย -- สาระสังเขป
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: SB351.H5 ก525ร 2540
Copy 1
Available

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: SB351.H5 ก525ร 2540
Copy 2
Available