การปฏิบัติภายหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ /

ดนัย บุณยเกียรติ, นิธิยา รัตนาปนนท์

Main Author: ดนัย บุณยเกียรติ
Other Authors: นิธิยา รัตนาปนนท์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2535
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: พืชสวน –– การเก็บเกี่ยว
ผัก –– การเก็บเกี่ยว
ผลไม้ –– การเก็บเกี่ยว
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: SB319.73 ด123ก 2535
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available