การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐเวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซียและสหภาพพม่า /

ชุมพล โลหะชาละ

Main Author: ชุมพล โลหะชาละ
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2540
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 พระราชกรณียกิจ
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระนางเจ้า, 2475- พระราชกรณียกิจ
อาเซียน
ไทย ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ พม่า
ไทย ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ไทย ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ เวียดนาม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS586 ช627ก 2540
Copy 1
Available
Copy 2
Available