โรคติดเชื้อ =

Infectious diseases /

กนกรัตน์ ศิริพานิชกร, บรรณาธิการ

Other Authors: กนกรัตน์ ศิริพานิชกร,, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาจุลชีววิทยา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: Communicable Diseases.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WC100 ร924 2541
Copy 1
Available