รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้สื่อเพื่อปรับเปลี่ยนความคิดเห็นและพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น :

กรณีศึกษาโรงเรียนพาณิชยการแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร = Using media for modification of sexual opinions and beha viours among adolescents : case study in a commercial college in Bangkok /

อุมาภรณ์ ภัทราวาณิชย์

Main Author: อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์
Other Authors: มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคมห มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541
Subjects: วัยรุ่น –– พฤติกรรมทางเพศ
นักเรียน –– ไทย –– พฤติกรรมทางเพศ –– ทัศนคติ
เพศศึกษา –– การสอนด้วยอุปกรณ์
Sex Behavior –– in adolescence –– case studies.
Sex Eduation –– case stuidies.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HQ27 อ846ร 2541
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 6
Available
Copy 5
Available
Copy 7
Available
Copy 8
Available