[101 = ร้อยหนึ่ง] โครงงานคณิตศาสตร์ =

101 Mathematical projects /

Brian Bolt and David Hobbs ; แปลโดย ยุพิน พิพิธกุล และสิริพร ทิพย์คง

Main Author: Bolt, Brian.
Other Authors: Hobbs, David., ยุพิน พิพิธกุล, สิริพร ทิพย์คง, กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาราดพร้าว, 2540
Subjects: คณิตศาสตร์ –– การศึกษาและการสอน
คณิตศาสตร์ –– การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: QA11.A2 บ245ร 2540
Copy 1
Available
Volume c.2 Copy 2
Available
Copy 3
Available