« Back to Record

Record Citations

APA Citation

กระทรวงการคลัง. (2540). 9 เดือน ในกระทรวงการคลัง นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง. กรุงเทพฯ: กระทรวง.

MLA Citation

กระทรวงการคลัง. 9 เดือน ในกระทรวงการคลัง นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง. กรุงเทพฯ: กระทรวง, 2540.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.