รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความต้องการ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียน การสอนเรื่องโรคเอดส์ ของครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตกรุงเทพมหานคร =

Needs and opinions of teachers concerning AIDS teaching in high school of Bangkok /

ศิริพร พุทธรังษี และ ปัทมา คุปตจิต

No Cover Image
Main Author: ศิริพร พุทธรังษี
Other Authors: ปัทมา คุปตจิต,, สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย. สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2541
Subjects: โรคเอดส์ –– วิจัย
โรคเอดส์ –– การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Acquired Immunodeficiency Syndrome –– programmed instruction.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: RA440.3.T5 ศ463ร 2541
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 4
Available
Copy 5
Available
Copy 7
Available
Copy 2
Available
Copy 6
Available