« Back to Record

Record Citations

APA Citation

พวงร้อย (สนิทวงศ์) อภัยวงศ์, Rohani, S., ประพันธ์ สนิทวงศ์, วงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ, & มูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพฯ. (2540). เพลงไทยอมตะชุด บัวขาว: Buakao. กรุงเทพฯ: มูลนิธิ.

MLA Citation

พวงร้อย (สนิทวงศ์) อภัยวงศ์, et al. เพลงไทยอมตะชุด บัวขาว: Buakao. กรุงเทพฯ: มูลนิธิ, 2540.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.