« Back to Record

Record Citations

APA Citation

พิสิฏฐ์ บุญไชย, & มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒธรรมอีสาน. (2541). รายงานการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมป้องกันเอดส์ของครูประถมศึกษา: ศึกษาเฉพาะกรณี ณ จังหวัดอุบลราชธานี =. มหาสารคาม: สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

MLA Citation

พิสิฏฐ์ บุญไชย, and มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒธรรมอีสาน. รายงานการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมป้องกันเอดส์ของครูประถมศึกษา: ศึกษาเฉพาะกรณี ณ จังหวัดอุบลราชธานี =. มหาสารคาม: สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2541.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.