ความเชื่อ ทัศนคติ และบรรทัดฐานทางสังคมของนืสืตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่เลือกเรียนหลักสูตร 5 ปี หลักสูตร Doctor of Pharmacy (แบบต่อเนื่อง 6 ปี) และหลักสูตร Doctor of Pharmacy (แบบต่อยอด 2 ปี) =

Beliefs, attitudes and social norms toward Bachelor of Pharmacy, Doctor of Pharmacy and Postbaccalaureate pharmacy students at Naresuan University /

โดย ชาญชัย เพิ่มพูนอนันต์ชัย, โชคชัย สุกิจเจริญผล

No Cover Image
Main Author: ชาญชัย เพิ่มพูนอนันต์ชัย
Other Authors: โชคชัย สุกิจเจริญผล,, มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเภสัชศาสตร์
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2543.
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (ภ.บ. (เภสัชศาสตร์))--มหาวิทยาลัยนเรศวร
Subjects: Education, Pharmacy
Education, Pharmacy, Continuing
Education, Pharmacy, Graduate
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

Pharmacy, Thesis

Call Number: W4 ช485ค 2543
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 2
Available