หลักการและข้อเสนอแนะการประเมินผลเด็กปฐมวัยของสหรัฐอเมริกา =

Principles and Recommendations for Earl Childhood Assessments, 1998 /

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ; ภาคภูมิ รามบุตร,แปล

Corporate Author: คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. สถาบันแห่งชาติเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
Other Authors: ภาคภูมิ รามบุตร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542
Subjects: การศึกษาขั้นก่อนประถม –– การประเมิน –– สหรัฐอเมริกา
การศึกษาขั้นอนุบาล –– การประเมิน –– สหรัฐอเมริกา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: LB1139.25 ค121ห 2542
Copy 1
Available