ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการย้ายถิ่นของชาวชนบท : กรณีศึกษาของ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ =

Factors affecting migration of rural population : a case study of Nang Rong district, Burirum Province /

ปราโมทย์ ประสาทกุล, พิมลพรรณ อิศรภักดี

Main Author: ปราโมทย์ ประสาทกุล
Other Authors: พิมลพรรณ อิศรภักดี,
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542
Subjects: Emigration and Immigration.
Transients and Migrants.
การย้ายถิ่นภายในประเทศ –– ไทย –– บุรีรัมย์ –– วิจัย
โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชนบท
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HB2104.55.T5B8 ป452ป 2542
Copy 1
Available
Copy 2
Available