รังสีวิทยาหลอดเลือด =

Angiography /

ชรินทร์ เอื้อวิไลจิต

Main Author: ชรินทร์ เอื้อวิไลจิต
Other Authors: มูลนิธิรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชารังสีวิทยา. สาขาวิชารังสีวินิจฉัย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โฮลิสติก พับลิชชิ่ง, 2542
Subjects: Angiography.
Blood Vessels.
Vascular Diseases –– radiography.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WG500 ช213ร 2542
Copy 4
Available
Copy 2
Available
Copy 5
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 6
Available