การศึกษาวิธีการแปลงคะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาโดยวิธีการของทบวงมหาวิทยาลัย วิธีการแปลงเป็นคะแนนมาตรฐานและวิธีการเทียมมาตราโดยใช้ข้อสอบร่วม /

น้ำฝน กันมา

No Cover Image
Main Author: น้ำฝน กันมา
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2543
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2543.
Subjects: สถาบันอุดมศึกษา -- การสอบ
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB2353.26.T5 น525ก 2543
Copy 1
Available
Copy 2
Available