ความรู้ ทัศนคติ และสิ่งสนับสนุนที่มีผลต่อการปฏิบัติงานเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อประจำหอผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ =

Knowledge attitude and facilitating factors affecting nosocomial infection surveillance practices among infection control ward nurses Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital /

สิริพร ตียพันธ์

No Cover Image
Main Author: สิริพร ตียพันธ์
Other Authors: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
Format: THESIS
Language: Thai
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ))--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543.
Subjects: Cross Infection
Dissertations, Academic
Infection Control
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: W4 ส731ค 2543
Copy 1
Available