การศึกษาสถานภาพงานวิจัยโรคเอดส์ในประเทศไทย 2535-2539 =

State of the art review documentary review on status of HIV/AIDS research in Thailand 1992-1996 /

ศูนย์วิจัยยาเสพติด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Corporate Author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์. ศูนย์วิจัยยาเสพติด
Other Authors: กรมควบคุมโรคติดต่อกระทรวงสาธารณสุข. กองโรคเอดส์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542
Subjects: โรคเอดส์ –– ไทย –– วิจัย
เอชไอวี, การติดเชื่อ –– วิจัย –– รวมเรื่อง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: RA644.A23 จ682ก 2542
Copy 1
Available
Copy 2
Available