รายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์เรื่องประสิทธิผลรูปแบบการพยาบาลแบบองค์รวมต่อการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี / ผู้ป่วยเอดส์ =

The effectiveness of holistic nursing on self-care and quality of life of HIV seropositive person / AIDS /

หัวหน้าโครงการวิจัย, สมจิต ปทุมานนท์ ; ผู้ร่วมโครงการวิจัย, สุนีย์ ละกำปั่น, พิบูล กมลเพชร, อันธิชา ลองคำ

Main Author: สมจิต ปทุมานนท์
Other Authors: สุนีย์ ละกำปั่น,, พิบูล กมลเพชร,, อันธิชา ลองคำ,, ทบวงมหาวิทยาลัย. สำนักงานปลัดทบวง. สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2543
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Acquired Immunodeficiency Syndrome –– nursing.
HIV Infections –– nursing.
Holistic Nursing.
Quality of Life.
โรคเอดส์ –– การป้องกันและควบคุม
Self Care.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: W20.5 ส236ร 2543
Copy 3
Available
Copy 4
Available
Copy 5
Available
Copy 2
Available
Copy 1
Available