รายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์ 2 เรื่อง /

ทบวงมหาวิทยาลัย

Corporate Author: ทบวงมหาวิทยาลัย
Other Authors: จริยาวัตร คมพยัคฆ์, ลดาวัลย์ อุ่นประเสริฐพงศ์,, วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล, วีณา เนาวลักษณ์,, สนองพร ขาวบาง,, สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย. สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ทบวง, 2543
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Acquired Immunodeficiency Syndrome –– prevention & control.
Acquired Immunodeficiency Syndrome –– psychology.
HIV Infections –– psychology.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: W20.5 ท119ร 2543
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available