รายงานการวิจัยเรื่องรูปแบบเพื่อป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในสถานบริการทางเพศเขตพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก =

The pattern to prevent and control the spread of AIDS from sex service houses in Eastern seaboard area /

หัวหน้าโครงการวิจัย, เยาวลักษณ์ บรรจงปรุ...[และคนอื่นๆ]

Main Author: เยาวลักษณ์ บรรจงปรุ
Other Authors: ทบวงมหาวิทยาลัย, สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย. สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย, 2541
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Acquired Immunodeficiency Syndrome –– prevention & control.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: W20.5 ย547ร 2541
Copy 1
Available