ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวทฤษฎีใหม่ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก /

เปรม คำภิระแปง...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: เปรม คำภิระแปง, ไพโรจน์ พรมบาง, สุวิมล เจริญศรี, อุดร คำภู่, อยวัฒ ธนอุกฤษฏ์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2543
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (กศ.ม. (การบริหารการศึกษา))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2543.
Subjects: เศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาชนบท
พิษณุโลก
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HN700.55.Z9Ph51 ค181 2543
Copy 2
Available
Copy 1
Available