รายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์เรื่องการวิจัยและพัฒนาน้ำมันขมิ้นที่สกัดจากขมิ้นชันเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์ =

Research and development of turmeric oil isolated from curcuma longa (Fam. Zingiberaceae) to help the HIV infected patients /

หัวหน้าโครงการวิจัย, อัมพวัน อภิสริยะกุล...[และคนอื่นๆ]

Main Author: อัมพวัน อภิสริยะกุล
Other Authors: สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย. สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา, ทบวงมหาวิทยาลัย
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Acquired Immunodeficiency Syndrome –– therapy.
Curcumin –– therapeutic use.
HIV Infections –– therapy.
โรคเอดส์ –– การป้องกันและควบคุม
การรัษาด้วยสมุนไพร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: W20.5 อ557ร 2543
Copy 1
Available

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: W20.5 อ557ร 2543
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 4
Available
Copy 5
Available