รายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวทางด้านบทบาทหน้าที่ในผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์ผลของรูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตในการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน /

จริยาวัตร คมพยัคฆ์, ลดาวัลย์ อุ่นประเสริฐพงศ์

Main Author: จริยาวัตร คมพยัคฆ์
Other Authors: ลดาวัลย์ อุ่นประเสริฐพงศ์, สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย. สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543
Subjects: โรคเอดส์ ไทย การป้องกันและควบคุม วิจัย
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ไทย ภาวะสังคม วิจัย
โรคเอดส์ในวัยรุ่น ไทย การป้องกันและควบคุม วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: RA644.A25 จ167ร 2543
Copy 1
Available
Copy 2
Available