รายงานการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษด้านทักษะการอ่านด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือและวิธีปกติ =

A comparision of engling achievement by means of cooperative learning and traditional learning /

โดย อารีย์ ปรีดีกุล

No Cover Image
Main Author: อารีย์ ปรีดีกุล
Other Authors: สถาบันราชภัฎพิบูลสงคาม
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2540
Subjects: ภาษาอังกฤษ –– การอ่าน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: PE1121 อ662ร 2540
Copy 1
Available