« Back to Record

Record Citations

APA Citation

จิตเจริญ ไชยาคำ,, จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์,, & มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชารังสีวิทยา. (2541). การตรวจโรคด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง =: Ultrasonography (พิมพ์ครั้งที่ 3.). ขอนแก่น: โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา.

MLA Citation

จิตเจริญ ไชยาคำ,, จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์, and มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชารังสีวิทยา. การตรวจโรคด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง =: Ultrasonography. พิมพ์ครั้งที่ 3. ขอนแก่น: โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2541.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.