สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี.

เเล่ม 1-2 /

กรมศิลปากร

Corporate Author: กรมศิลปากร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2542
Subjects: ไตรภูมิ –– ภาพ
จิตรกรรมพุทธศาสนา –– ไทย
สมุดขอย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: ดรรชนีท้ายเล่ม
คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
Physical Description: เล่ม : ภาพประกอบสี
Bibliography: บรรณานุกรมท้ายเล่ม
ISBN: 9744174412