สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี.

เเล่ม 1-2 /

กรมศิลปากร

Corporate Author: กรมศิลปากร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2542
Subjects: ไตรภูมิ –– ภาพ
จิตรกรรมพุทธศาสนา –– ไทย
สมุดขอย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!