« Back to Record

Record Citations

APA Citation

การเคหะแห่งชาติ. (2540). การวางแผน และจัดทำแผนผังแม่บท โครงการพัฒนาเมือง (ผังเมืองเฉพาะ). กรุงเทพฯ: การเคหะแห่งชาติ.

MLA Citation

การเคหะแห่งชาติ. การวางแผน และจัดทำแผนผังแม่บท โครงการพัฒนาเมือง (ผังเมืองเฉพาะ). กรุงเทพฯ: การเคหะแห่งชาติ, 2540.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.