รายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์เรื่องการย้ายถิ่นข้ามพรมแดนไทย-พม่าและสถานการณ์เสี่ยงต่อโรคเอดส์ในกลุ่มผู้ย้ายถิ่น :

พื้นที่แม่สอดและแม่สาย = HIV/AIDS among migrant population at the Thai-Burmese borders : Mae Sot and Mae Sai /

หัวหน้าโครงการวิจัย, สุภางค์ จันทวานิช ; ผู้ร่วมโครงการวิจัย, อมรทิพย์ อมราภิบาล ... [และคนอื่นๆ]

No Cover Image
Main Author: สุภางค์ จันทวานิช
Other Authors: อมรทิพย์ อมราภิบาล,, สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย. สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา, ทบวงมหาวิทยาลัย
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Acquired Immunodeficiency Syndrome –– epidemiology –– Thailand.
Emigration and Immigration.
Transients and Migrants.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: "รายงานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากทุนโครงการพัฒนาภูมิปัญญาและการวิจัยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ทบวงมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2539"
"การวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาภูมิปัญญาและการวิจัยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ทบวงมหาวิทยาลัย"
Physical Description: ก-ร, 228 หน้า : แผนที่ ; 30 ซม
Bibliography: รายการอ้างอิง: หน้า 190-194.