รายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์เรื่องการย้ายถิ่นข้ามพรมแดนไทย-พม่าและสถานการณ์เสี่ยงต่อโรคเอดส์ในกลุ่มผู้ย้ายถิ่น :

พื้นที่แม่สอดและแม่สาย = HIV/AIDS among migrant population at the Thai-Burmese borders : Mae Sot and Mae Sai /

หัวหน้าโครงการวิจัย, สุภางค์ จันทวานิช ; ผู้ร่วมโครงการวิจัย, อมรทิพย์ อมราภิบาล ... [และคนอื่นๆ]

No Cover Image
Main Author: สุภางค์ จันทวานิช
Other Authors: อมรทิพย์ อมราภิบาล,, สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย. สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา, ทบวงมหาวิทยาลัย
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Acquired Immunodeficiency Syndrome –– epidemiology –– Thailand.
Emigration and Immigration.
Transients and Migrants.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: W20.5 ส837ร 2544
Copy 1
Available