« Back to Record

Record Citations

APA Citation

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี. (2543). ไดอารี่ 108 วิธี ป้องกันเอดส์. กรุงเทพฯ: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.

MLA Citation

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี. ไดอารี่ 108 วิธี ป้องกันเอดส์. กรุงเทพฯ: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, 2543.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.