พุทธธรรม (ฉบับเดิม) /

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)

Main Author: พระธรรมปิฎก.
Format: n/a
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2544
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10.
Subjects: พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
ประยูร พรหมสุทธิ
พุทธศาสนา –– เทศนา
พุทธศาสนาสมาคมชีวิตประจำวัน
พระไตรปิฎก
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information