การศึกษาความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อรถยนต์นั่งกลยุทธ์ที่ตัวแทนจำหน่ายนำมาใช้และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งในจังหวัดพิจิตร /

ขนิษฐา ชูกร...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: ขนิษฐา ชูกร
Format: THESIS
Language: English
Published: พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนรเศวร, 2544
Subjects: รถยนต์
รถยนต์ –– การค้า
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บทที่6
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บทที่6
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HF6161.A9 ก522 2544
Copy 1
Available