วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดมุกดาหาร /

คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

Other Authors: คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2544
Subjects: วรรณกรรมพื้นบ้าน –– ไทย –– มุกดาหาร
บุคคลดีเด่น –– ไทย –– มุกดาหาร
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
วัฒนธรรม
มุกดาหาร –– ประวัติศาสตร์
มุกดาหาร –– ความเป็นอยู่และประเพณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS589.M8 ว394 2544
Copy 1
Available