วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ของคนไทย :

รวมบทความนำเสนอในการประชุมวิชาการประจำปี 2545 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร /

บรรณาธิการ, ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, พัชรินทร์ สิรสุนทร

Other Authors: ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, พัชรินทร์ สิรสุนทร, ชาญณวุฒ ไชยรักษา, มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จำกัด, 2545
Subjects: การเรียนรู้ -- การประชุม
ความพอใจในการทำงาน -- การประชุม
ชนชายขอบ -- การประชุม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ -- การประชุม
การเวรคืนที่ดิน -- การประชุม
ค่าทดแทน -- การประชุม
ภูมิศาสตร์มนุษย์ -- การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information