หนังสือรายชื่อสื่อการเรียนการสอนที่บ่งชี้เนื้อหา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ :

สำหรับครูใช้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน /

กรมวิชาการ

Other Authors: กรมวิชาการ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), 2545
Subjects: ภาษา –– การศึกษาและการสอน
ภาษา –– หนังสืออ่านประกอบ –– บัญชีรายชื่อ
สื่อการสอน –– บัญชีรายชื่อ
หนังสืออ่านประกอบ –– บัญชีรายชื่อ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: P51 ห146 2544
Copy 1
Available
Copy 2
Available