สังคมและวัฒนธรรม /

โดย ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Corporate Author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.
Subjects: สังคม
วัฒนธรรม
สังคมศาสตร์ –– วิธีวิทยา
มนุษย์
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ไทย –– ความเป็นอยู่และประเพณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HM101 จ682ส 2544
Copy 2
Available