ธาลัสซีเมียสำหรับเวชปฎิบัติ =

Thalassemia in medical practice /

จินตนา ศิรินาวิน และคณะ, บรรณาธิการ

Other Authors: จินตนา ศิรินาวิน
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพน : หมอชาวบ้าน, 2544
Subjects: เลือดจาง
ธาลัสซีเมีย
Hematologic -- tests -- Methods
Thalassemia -- Diagnosis -- Laboratory -- manuals
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Pharmacy, Stack

Call Number: WH170 ธ529 2544
Copy 4
Available