การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ =

printed media /

สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ

Main Author: สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ
Other Authors: สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยาการจัดการ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
Format: BOOKS
Language: English
Published: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือสวนสุนันทา, 2546
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: การพิมพ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!