รายงานการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของผู้นำสตรีต่อบทบาทของครอบครัว ชุมชนสังคมในการดูแลผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ และการอยู่ร่วมกันในสังคม =

Opinion of women's leaders regrding the roles of family, community and society in provision of care to the AIDS patients and their leading a Normal life in the society /

ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ...[และคนอื่น ๆ]

Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2545
Subjects: โรคเอดส์ ผู้ป่วย การดูแล วิจัย
กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม ผู้ป่วย วิจัย
กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม การดูแล วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: RC607.A26 ร451 2544
Copy 1
Available