สถานภาพและความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนที่มีต่อบริการของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก =

The profiles and poinions of youth toward service of the remind home, Phitsanulok province / ปิยะพร ศิระนุภาพ

No Cover Image
Main Author: ปิยะพร ศิระนุภาพ
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2546
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2546.
Subjects: ความคิดและการคิด
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: BF441 ป622ส 2546
Copy 1
Available
Copy 2
Available