เสาเข็มและฐานรากสะพาน =

Pile and bridge foundation /

ธราดล สิงหประเสริฐ, อภิเษก วงศ์สุทธิ์, โอภาส ศรีเบญมาศ

No Cover Image
Main Author: ธราดล สิงหประเสิรฐ
Other Authors: อภิเษก วงศ์สุทธิ์, โอภาส ศรีเบญมาศ
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2544
Thesis Information: โครงงานวิศวกรรม (วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2544.
Subjects: เสาเข็ม
ฐานราก
สะพาน -- ฐานราก
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: TA780 ธ381ส 2544
Copy 1
Available

SciTech, Project

Call Number: ปร. ธ381ส 2544
Copy 2
Available