คู่มือปฏิบัติ...วิธีวัดความพึงพอใจของลูกค้า =

Measuring customer satisfaction /

Richard F. Gerson, เขียน ; พิพัฒน์ ก้องกิจกุล, แปลและเรียบเรียง

Main Author: Gerson, Richard F.
Other Authors: พิพัฒน์ ก้องกิจกุล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2546
Subjects: ความพอใจของผู้บริโภค
ความสัมพันธ์กับลูกค้า
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Science, Stack

Call Number: HF5415.335 ก825ค 2546
Copy 4
Available

Education, Stack

Call Number: 658.834 ก825ค 2546
Copy 1
Available
Copy 2
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HF5415.335 ก825ค 2546
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available