EQ ปัญญานำมนุษยชาติ /

โดย อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ (โพธิสุข)

Main Author: อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ (โพธิสุข)
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2545
Subjects: ความฉลาดทางอารมณ์
สมอง
สมรรถภาพทางสมอง
การศึกษาสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: BF576 อ863อ 2545
Volume ล.5 Copy 4
Available