EQ ปัญญานำมนุษยชาติ /

โดย อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ (โพธิสุข)

Main Author: อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ (โพธิสุข)
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2545
Subjects: ความฉลาดทางอารมณ์
สมอง
สมรรถภาพทางสมอง
การศึกษาสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!