รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความต้องการ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียน การสอนเรื่องโรคเอดส์ ของครูผู้สอน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตกรุงเทพมหานคร =

Needs and opinions of teachers concerning AIDS teaching in high school of Bangkok /

ศิริพร พุทธรังษี, ปัทมา คุปตจิต

No Cover Image
Main Author: ศิริพร พุทธรังษี
Other Authors: ปัทมา คุปตจิต
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541
Subjects: โรคเอดส์ –– วิจัย
โรคเอดส์ –– การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) –– วิจัย
โรคเอดส์ –– การป้องกันและควบคุม –– วิจัย
ครู –– ทัศนคติ –– วิจัย
กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม –– การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) –– ทัศนคติ –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!