การเปรียบเทียบผลการแปลงเกรดเฉลี่ยเป็นคะแนนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้อัตราส่วนระหว่างเกรดเฉลี่ยกับตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ต่างกัน = A COMPARISON OF THE RESULTS OF GPS CONVETION TO ENTRANCE EXAMINATION SCORES BASED THE PROPORTION OF GPAs AND THE DIFFERENT PERCENTITLE RANKS /

มานะ กวางทอง

No Cover Image
Main Author: มานะ กวางทอง
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2546
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2546.
Subjects: สถาบันอุดมศึกษา -- การสอบ
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!