ผลกระทบของการย้ายถิ่นต่อสภาวการณ์ของแรงงานข้ามชาติ : กรณีศึกษาประเทศไทย /

วิพรรณ ประจวบเหมาะ...[และคนอื่น ๆ]

Other Authors: วิพรรณ ประจวบเหมาะ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544
Subjects: การย้ายถิ่นของแรงงาน –– ไทย –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!