การสำรวจการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมุนไพร และยาแผนโบราณของผู้ป่วยที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก =

A survey of dietary supplements, natural remedies and herbal medicine used by patients visiting outpatient pharmacy department, Buddhachinraj Hospital /

โดย หทัยรัตน์ หมื่นยุทธ, หนึ่งฤทัย เชื้อทอง

No Cover Image
Main Author: หทัยรัตน์ หมื่นยุทธ
Other Authors: หนึ่งฤทัย เชื้อทอง,, มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเภสัชศาสตร์
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2546
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (ภ.บ. (เภสัชศาสตร์))--มหาวิทยาลัยนเรศวร
Subjects: Dietary -- Supplements
Medicine, -- Herbal
Naturopathy
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: W4 ห136ก 2546
Copy 1
Available